කල්මුණේ ගුරු ස්ථාන මාරු අවලංගු කළ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය.

කල්මුණේ වැඩ ආවරණ ස්ථාන මාරු අවලංගු කළ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය.

නැගනහිර පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ මගින් මෑතක දි වැඩ බලන ස්ථාන මාරු පදනම් කොට කල්මුණේ සිට ස්ථානමාරු ලැබු ගුරුවරුන්ගේ ස්ථාන මාරු පිළිබඳ පැමිණිලි ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය පිළිගෙන ත.

උක්ත ස්ථාන මාරු නිසා පීඩාවට පත්වූ ගුරුවරුන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද පැමිණිලි පිළිගත් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය මෙම ස්ථාන මාරු නැවත සලකා බලනමෙන් තවදුරටත් ඉල්ලා සිටිෙය් ය.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!