𝐂𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐢𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐄𝐱𝐚𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐟𝐨𝐫 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐫𝐚 𝐆𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐨𝐟 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞𝐫𝐬 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐫𝐢𝐭 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐬 – 𝟐𝟎𝟏𝟗 (𝟐𝟎𝟐𝟏)

කුසලතා පදනම මත කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි සේවයේ අධිශ්‍රේණියට උසස් කිරීම සඳහා වන තරඟ විභාගය – 2019 (2021) 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐢𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐄𝐱𝐚𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐟𝐨𝐫

Read more

Application for the Competitive Examination for Filling Vacancies in the Management Service Officers’ Service Cadre in Sri Lanka Missions Abroad – 2020 (2022)

ශ‍්‍රී ලංකා විදේශ දූත මණ්ඩලවල කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි සේවයේ පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා පවත්වනු ලබන තරග විභාගය – 2020 :2022 வெளிநாடுகளில்

Read more

Recruitment of Graduates and Diploma holders for the teacher vacancies to cover the existing teacher shortage – 2021 – North Western Province

පවතින ගුරු හිඟතාව මගහරවා ගැනීමට ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධාරීන් හා ඩිප්ලෝමාධාරීන් බඳවාගැනීම – 2021 – වයඹ පලාත நிலவும் ஆசிரியர் வெற்றிடங்களுக்கு

Read more
error: Content is protected !!