පාසල් පර්යේෂණ සතිය – 2022 සහ සිසු පර්යේෂකයෝ වැඩසටහන 2022

පාසල් පර්යේෂණ සතිය – 2022 සහ සිසු පර්යේෂකයෝ වැඩසටහන 2022

පර්යේෂණ සතියේ දින දීර්ඝ කිරීමේ ලිපිය

මූලික වැඩසටහන පිළිබඳ ආවරණ ලිපිය හා උපදෙස් පත්‍රිකාව

කලාප පළාත් සම්බන්ධීකරණ නිලධාරීන්ගේ ලේඛනය

සිසු පර්යේෂකයෝ වැඩසටහන පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහනේ වීඩියෝ පටය

සිසු පර්යේෂකයෝ වැඩසටහන අලලා සකස් කරන ලද ‘විනූගේ කථාව’ පිළිබඳ වීඩියෝ පටය

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!