Recruitment of Graduates and Diploma Holders recruited in 2018, 2019, 2020 to fill the Teacher Vacancies of National Schools – 2022

Recruitment of Graduates and Diploma Holders recruited in 2018, 2019, 2020 under the Trainee Graduate Program to fill the Teacher Vacancies of National Schools – 2022

අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරී ක්‍රමය යටතේ 2018/2019/2020 වසර වලදී බඳවා ගත් උපාධිධාරීන් හා ඩිප්ලෝමාධාරීන් ජාතික පාසල්හි ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීම – 2022

අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරී ක්‍රමය යටතේ 2018/2019/2020 වසර වලදී බඳවා ගත් උපාධිධාරීන් හා ඩිප්ලෝමාධාරීන් ජාතික පාසල්හි ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීම – 2022

2018,2019,2020 களில் நியமிக்கப்பட்ட பயிலுனர்களை தேசிய பாடசாலைகளில் நிலவும் வெற்றிடங்களுக்கு நியமித்தல்

Recruitment of Graduates and Diploma Holders recruited in 2018, 2019, 2020 under the Trainee Graduate Program to fill the Teacher Vacancies of National Schools – 2022

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!