ඔබට අවශ්‍ය සියලුම වාර සටහන් ලබා ගැනීමට

ඔබට අවශ්‍ය සියලුම වාර සටහන් ලබා ගැනීමට පහත් සබැඳියෙන් දැන්ම පිවිසෙන්න…
1 ශ්‍රේණිය වාර සටහන් ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න
http://www.mediafire.com/folder/6yj5k58ly2m11/NEW_GRADE_1

2 ශ්‍රේණිය වාර සටහන් ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න
http://www.mediafire.com/folder/iq2sp3ev6chzz/NEW_GRADE_2

3 ශ්‍රේණිය වාර සටහන් ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න
http://www.mediafire.com/folder/dgb4g5s4m9h04/NEW_GRADE_3

4 ශ්‍රේණිය වාර සටහන් ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න
http://www.mediafire.com/folder/m82flv3626ewt/NEW_GRADE_4

5 ශ්‍රේණිය වාර සටහන් ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න
http://www.mediafire.com/folder/leztjjf25uwwo/NEW_GRADE_5

විද්‍යාව වාර සටහන් ලබාග ගැනීමට පිවිසෙන්න
http://www.mediafire.com/folder/950eqlbhmzplj/NEW_SCIENCE

ගණිතය වාර සටහන් ලබාග ගැනීමට පිවිසෙන්න
http://www.mediafire.com/folder/lhvv6k92tdola/NEW_MATHS

ඉතිහාසය වාර සටහන් ලබාග ගැනීමට පිවිසෙන්න
http://www.mediafire.com/folder/4y1l23nwhu8kx/NEW_HISTORY

බුද්ධාගම වාර සටහන් ලබාග ගැනීමට පිවිසෙන්න
http://www.mediafire.com/folder/pezflewyf5edb/NEW_BUDDHISM

සිංහල වාර සටහන් ලබාග ගැනීමට පිවිසෙන්න
http://www.mediafire.com/folder/4q4gk321z2ybe/NEW_SINHALA

ඉංග්‍රීසි වාර සටහන් ලබාග ගැනීමට පිවිසෙන්න
http://www.mediafire.com/folder/c3s84hsxdop8n/NEW_Engilsh_terms_note_6_11_SPNCOE

ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය වාර සටහන් ලබාග ගැනීමට පිවිසෙන්න
http://www.mediafire.com/folder/pcmjypw7r8ybu/NEW_Business_Studies_%26_Accounts_grade_10_and_11_terms_note

පුරවැසි වාර සටහන් ලබාග ගැනීමට පිවිසෙන්න
https://www.facebook.com/groups/156620168375437/

ICT වාර සටහන් ලබාග ගැනීමට පිවිසෙන්න
http://www.mediafire.com/folder/hlqgutitsnhtv/NEW_ICT
http://www.mediafire.com/folder/hlqgutitsnhtv/NEW_ICT

චිත්‍ර වාර සටහන් ලබාග ගැනීමට පිවිසෙන්න
http://www.mediafire.com/folder/5mqp1ugywpyey/NEW_ART

භෞතික විද්‍යාව වාර සටහන් ලබාග ගැනීමට පිවිසෙන්න
http://www.mediafire.com/folder/otboct635rfe3/12_PHYSICS_SPNCOE

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!