විශ්වවිද්‍යාල සම්පුර්ණයෙන්ම විවෘත කළ නොහැකියි

විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් බහුතරය නේවාසිකාගාරවල  සිටිමින් අධ්‍යාපනය ලැබීම හේතුවෙන් කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ විශ්වවිද්‍යාල සම්පූර්ණයෙන් ආරම්භ කිරීම මේ මොහොතේ සිදු කළ නොහැකි

Read more
error: Content is protected !!