𝐆𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐋𝐞𝐚𝐯𝐞 𝐝𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐑𝐚𝐦𝐚𝐥𝐚𝐧 (𝐑𝐚𝐦𝐚𝐳𝐚𝐧) 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟐

𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐫 : 𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟐 – 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐋𝐞𝐚𝐯𝐞 𝐝𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐑𝐚𝐦𝐚𝐥𝐚𝐧 (𝐑𝐚𝐦𝐚𝐳𝐚𝐧) 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟐 රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ :

Read more

𝐀𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐞𝐫𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞𝐫𝐬 𝐢𝐧 𝐂𝐨𝐦𝐛𝐢𝐧𝐞𝐝 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 – 𝟐𝟎𝟐𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟐

ඒකාබද්ධ සේවයේ නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2021/2022 இணைந்த சேவை உத்தியோகத்தர்களின் வருடாந்த இடமாற்றம் – 2021/2022 දිගු / 𝐋𝐢𝐧𝐤𝐬 / இணைப்புகள்

Read more

𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐟𝐨𝐫 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭 𝐑𝐞𝐜𝐫𝐮𝐢𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐭𝐨 𝐆𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐈𝐈𝐈 𝐨𝐟 𝐒𝐫𝐢 𝐋𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐧𝐭𝐬’ 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐨𝐧 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐌𝐞𝐫𝐢𝐭 – 𝟐𝟎𝟏𝟕(𝟐𝟎𝟏𝟖) 𝐏𝐡𝐚𝐬𝐞 𝐈𝐈

ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවයේ III ශ්‍රේණිය සඳහා වෘත්තීය සුදුසුකම් හා කුසලතා මත සෘජු බඳවා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය – 2017(2018) –

Read more

උපාධිධාරි අභ්‍යාසලාභීන් ස්ථීර පදනමින් රාජ්‍ය සේවටය/ රාජ්‍ය පළාත් සේවටය පත්කිරීම

බස්නාහිර පළාත් සභා 04/01 දිනට ස්ථිර වීමට නියමිත සංවර්ධන නිලධාරීන්ට අදාල නිවේදනය නිවේදනය බාගත කරන්න

Read more

සෞන්දර්යය විෂයන්වල ප්‍රතිඵල ඇතුළත් සමස්ත ප්‍රතිඵල නිකුත් කරේ

අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ සෞන්දර්යය විෂයන්වල ප්‍රතිඵල ඇතුළත් සමස්ත ප්‍රතිඵල අද (03) දිනයේ දී නිකුත් කර තිබෙනවා.

Read more

Official Language Proficiency Oral Examination 2022-Absent list

සියලුම විභාග අපේක්ෂකයින් වෙත,  අයදුම්කරුවන්ගේ  නාමලේඛනය පහත දක්වා ඇත.මෙම නාමලේඛනයේ නම් සඳහන් නිලධාරින් පමණක් අදාළ දින නියමිත වේලාවට පරීක්ෂණය සඳහා සහභාගී

Read more
error: Content is protected !!