ඔබට අවශ්‍ය සියලුම වාර සටහන් ලබා ගැනීමට

ඔබට අවශ්‍ය සියලුම වාර සටහන් ලබා ගැනීමට පහත් සබැඳියෙන් දැන්ම පිවිසෙන්න…1 ශ්‍රේණිය වාර සටහන් ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්නhttp://www.mediafire.com/folder/6yj5k58ly2m11/NEW_GRADE_1 2 ශ්‍රේණිය වාර

Read more

පාසල් සංගණනය 2021

විදුහල්පතිවරුන් සඳහා පොදු උපදෙස් (IM-GEN1) පාසලේ භෞතික පහසුකම් පිළිබඳ තොරතුරු රැස්කිරීමේ උපලේඛනය (PF1) පාසලේභෞතික පහසුකම් පිළිබඳ තොරතුරු රැස්කිරීමේ උපලේඛනය සම්පූර්ණ

Read more
error: Content is protected !!