අධ්‍යාපනවේදි උපාධි පාඨමාලා සඳහා සම්මුඛපරික්ෂණය.

අධ්‍යාපනවේදි උපාධි පාඨමාලා සඳහා සම්මුඛපරික්ෂණය ලබන ජූනි 25 වැනිදා ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව ජාතික අධ්‍යාපන ආයතන පවසයි. මෙවර

Read more
error: Content is protected !!