අධ්‍යාපනවේදි උපාධි පාඨමාලා සඳහා සම්මුඛපරික්ෂණය.


අධ්‍යාපනවේදි උපාධි පාඨමාලා සඳහා සම්මුඛපරික්ෂණය ලබන ජූනි 25 වැනිදා ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව ජාතික අධ්‍යාපන ආයතන පවසයි.

මෙවර ඇතුලත්වීමේ පරික්ෂණ නොමැතිව සෘජු සම්මුඛ පරික්ෂණ මගින් සිසුන් අන්තර්ග්‍රහනය කිරීමට තීරණය කර ඇති ති බව ජාතික අධ්‍යාපන ආයතන නිලධාරින් පැවසුවෝ ය.

මාර්ගගත අයදුම්පත්‍ර යැවූ සියලුදෙනාට සම්මුඛපරික්ෂණ සඳහා කැඳවීම් ලිපි යවා ඇති බව ද, නියමිත දිනයේ නියමිත වේලාවට අයදුම් කරුවන් කැඳවනු ලබන බව ද ජාතික අධ්‍යාපන ආයතන නිලධාරින් පැවසුවෝ ය.

සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි යන මාධ්‍ය යෙන් වෙන් වෙන් ම පැවත්වන මෙම සම්මුඛපරික්ෂණ ජූනි 25 වැනි දින ආරම්භ කර ජූලි 03 දක්වා පැවත්වීමට සැලසම් කර ඇති බවයි සඳහන් කෙරෙන්නේ.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!