පෙර පාසල් පැමිණීමේ පැහැදිලි අඩුවීමක්

පෙර පාසල් දරුවන් පෙර පාසල් පැමිණීමේ පැහැදිලි අඩුවීමක් දක්නට ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා පෙර පාසල් ගුරු සංගමයේ සභාපති අසංක ශ්‍රීනාත් පවසනවා.

Read more

News report on student consuming coconut kernel for lunch unfounded

පාසල් දරුවෙකු දිවා ආහාරය සඳහා පොල් මද රැගෙන ඒමේ පුවත අසත්‍යයක් • ආහාර සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කිරීමට ජනාධිපති කාර්යාලයෙන් විධිමත් වැඩපිළිවෙළක්

Read more

Annual Transfers of Officers in Combined Services 2023

𝐂𝐨𝐦𝐛𝐢𝐧𝐞𝐝 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐫 : 𝟎𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟐 – 𝐀𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐞𝐫𝐬 𝐨𝐟 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞𝐫𝐬 𝐢𝐧 𝐂𝐨𝐦𝐛𝐢𝐧𝐞𝐝 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 – 𝟐𝟎𝟐𝟑 ඒකාබද්ධ සේවා චක්‍රලේඛ : 𝟎𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟐

Read more

INTERVIEW OF SPECIAL CLASS PROMOTION OF GOVERNMENT TRANSLATOR SERVICE BASED ON SENIORITY

භාෂා පරිවර්තක සේවයේ විශේෂ පන්තියට ජ්‍යෙෂ්ඨතාවය මත උසස් කිරීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා කැදවීම 𝐂𝐚𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐨𝐟 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬

Read more

Restricting the Calling of Officers to Government Offices

රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ : 16/2022(II) – රජයේ කාර්යාල වෙත නිලධරයන් කැඳවීම සීමා කිරීම 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐫 : 𝟏𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟐(𝐈𝐈) – 𝐑𝐞𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭𝐢𝐧𝐠

Read more

Restricting the Calling of Officers of Government officers

රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ : 16/2022 – රජයේ කාර්යාල වෙත නිලධරයන් කැඳවීම සීමා කිරීම 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐫 : 𝟏𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟐 – 𝐑𝐞𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭𝐢𝐧𝐠

Read more

Providing Opportunity for Public Officers to Stay at Home for One Day and Engage in Cultivation and Agricultural Activities

රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ : 15/2022 – රජයේ නිලධරයන්ට එක් දිනක් නිවසේ රැඳී සිට කෘෂිකාර්මික හා වගා කටයුතුවල යෙදීමට අවස්ථාව සලසා

Read more

කල්මුණේ ගුරු ස්ථාන මාරු අවලංගු කළ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය.

කල්මුණේ වැඩ ආවරණ ස්ථාන මාරු අවලංගු කළ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය. නැගනහිර පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ මගින් මෑතක දි වැඩ බලන ස්ථාන

Read more

අධ්‍යාපනවේදි උපාධි පාඨමාලා සඳහා සම්මුඛපරික්ෂණය.

අධ්‍යාපනවේදි උපාධි පාඨමාලා සඳහා සම්මුඛපරික්ෂණය ලබන ජූනි 25 වැනිදා ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව ජාතික අධ්‍යාපන ආයතන පවසයි. මෙවර

Read more

මෙවර සා.පෙළ විභාගයට පෙනි සිටි සිසුන්ට දැනුම්දීමක්

මෙවර අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනි සිටි සිසුන් වෙනුවෙන් සෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයක්ම ආවරණය වන පරිදි මාර්ගගත

Read more
error: Content is protected !!