ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමා 2017/2019 අධ්‍යයන වර්ෂයේ ඩිප්ලෝමාධාරීන්ට ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3-I(ආ) ශ්‍රේණිය සඳහා ගුරු පත්වීම් ලබාදීම – සබරගමුව පළාත.

ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමා 2017/2019 අධ්‍යයන වර්ෂයේ ඩිප්ලෝමාධාරීන්ට ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3-I(ආ) ශ්‍රේණිය සඳහා ගුරු පත්වීම් ලබාදීම – සබරගමුව පළාත.

2017/2019 අධ්‍යයන වර්ෂයේ ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන ලද ඩිප්ලෝමාධාරීන් 388 දෙනෙකු සබරගමුව පළාත් පාසල්වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා තෝරාගෙන ඇත. එම පත්වීම් 2022.05.04 දින සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

එකී පත්වීම්ලාභීන් අතුරින් 65 දෙනෙකු සඳහා පමණක් සංකේතාත්මකව පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීමේ වැඩසටහන 2022.04.28 වන බ්‍රහස්පතින්දා දින සබරගමුව පළාත් සභා ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වේ.

2022.04.28 දින කැඳවා ඇති පත්වීම්ලාභීන් 65 දෙනාගේ ලේඛනය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ඇමුණුම 01 බලන්න.

සෙසු පත්වීම්ලාභීන් 323 දෙනාගේ පත්වීම් ලිපි ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑල මගින් යොමු කරනු ලැබේ.

ලියාපදිංචි තැපෑල මගින් පත්වීම් ලිපි යොමු කරනු ලබන පත්වීම්ලාභීන් 323 දෙනාගේ ලේඛනය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ඇමුණුම 02 බලන්න.

ඇමුණුම 01 බාගත කිරීම්

ඇමිණුම 02 බාගත කිරීම්

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!