2022 වර්ෂයේ පළමුවන ශ්‍රේණියට ඇතුළත් වන සිසුන් සඳහා “දරුවන් හඳුනාගැනීමේ වැඩසටහන” ක්‍රියාත්මක කිරීම – “පාසල් අධ්‍යාපනයට ප්‍රීතිමත් ආරම්භයක් “

2022 වර්ෂයේ පළමුවන ශ්‍රේණියට ඇතුළත් වන සිසුන් සඳහා “දරුවන් හඳුනාගැනීමේ වැඩසටහන” ක්‍රියාත්මක කිරීම – “පාසල් අධ්‍යාපනයට ප්‍රීතිමත් ආරම්භයක් “

2022 වර්ෂයේ පළමුවන ශ්‍රේණියට ඇතුළත් වන දරුවන් හඳුනාගැනීම සඳහා වූ උක්ත වැඩසටහන, 2022 වර්ෂයේ මාර්තු මස 10 වන දිනෙන් ආරම්භකොට අප්‍රේල් මස 01 වන දා තෙක් සිදු කිරීමට තීරණය කර ඇත

ඒ අනුව 2022 වර්ෂයේ පළමුවන ශ්‍රේණියට ඉගැන්වීමට යෝජිත ගුරු මහත්ම මහත්මින් මගින්, ඔවුන්

මේ වන විට යෙදී සිටින ඉගැන්වීම් කටයුතු වලට බාධාවක් නොවන පරිදි. දෛනික ඉගැන්වීම්ක කටයුතු වලින් පසු කාලය නම්‍යශීලි ලෙස යොදා ගනිමින් මෙම සිසුන් හඳුනාගැනීම සිදු කළ හැකි බව

මෙයින් දන්වමි.

තවද මෙම වැඩසටහන සඳහා ප්‍රමාණවත් කාලයක් ලබා දී ඇති බැවින්, දිනකට සිසුන් කිහිප දෙනෙකු බැගින් පාසලට ගෙන්වා, කොවිඩ් 19 පාලනය කිරීම සඳහා වූ සෞඛ්‍ය නීතිරීති වලට අනුකූලව, ඔවුන් හඳුනා ගැනීම සඳහා වූ ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීමට කටයුතු කරන මෙන් ද කාරුණිකව දන්වමි,

ලේකම්

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!