𝐏𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐞𝐧𝐭 𝐑𝐞𝐜𝐫𝐮𝐢𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐰 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞𝐫𝐬/ 𝐆𝐫𝐚𝐝𝐮𝐚𝐭𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐧𝐞𝐞𝐬 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞

නවක නිලධාරින්/ අභ්‍යාසලාභීන් රාජ්‍ය සේවයේ/ පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ආයතනවලට ස්ථීරව අනුයුක්ත කිරීම

புதிய உத்தியோகத்தர்களை/ பயிலுநர்களை அரச சேவையிலுள்ள/ மாகாண அரச சேவையிலுள்ள நிறுவனங்களில் நிரந்தரமாக சேவையில் இணைத்தல்

දිගු / 𝐋𝐢𝐧𝐤𝐬 / இணைப்புகள் :

𝐒𝐢𝐧𝐡𝐚𝐥𝐚 : https://www.pubad.gov.lk/web/images/latest_document/notices/2022/1644204766-permanent-recruitments-of-graduate-trainees-to-public-service-and-provincial-service-2020-s.pdf

𝐓𝐚𝐦𝐢𝐥 : https://www.pubad.gov.lk/web/images/latest_document/notices/2022/ffe40a98d85fc0ee49606e2e52e5bf38-permanent-recruitments-of-graduate-trainees-to-public-service-and-provincial-service-2020-t.pdf

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!