𝐂𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐨𝐟 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞𝐫𝐬, 𝐰𝐡𝐨 𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐨𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐆𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐈𝐈 𝐨𝐟 𝐀𝐥𝐥 𝐈𝐬𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬, 𝐢𝐧 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐫𝐝𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐆𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬

දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන්හි II ශ්‍රේණියට උසස් වීම් ලබන නිලධාරීන් වෙත ශ්‍රේණි උසස්වීම් අනුව තනතුරු නාමය වෙනස් කිරීම

𝐂𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐨𝐟 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞𝐫𝐬, 𝐰𝐡𝐨 𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐨𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐆𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐈𝐈 𝐨𝐟 𝐀𝐥𝐥 𝐈𝐬𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬, 𝐢𝐧 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐫𝐝𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐆𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬

நாடளாவிய சேவைகளில் II ஆந் தரத்துக்கு தரமுயர்த்தப்பட்ட உத்தியோகத்தர்களின் தரமுயர்த்தல்களுக்கு ஏற்ப பதவிப் பெயர்களை மாற்றுதல்

දිගු / 𝐋𝐢𝐧𝐤𝐬 / இணைப்புகள் :

𝐒𝐢𝐧𝐡𝐚𝐥𝐚 : https://www.pubad.gov.lk/…/701c8ff4446664c85a97711a0ee6…

𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡 : https://www.pubad.gov.lk/…/1648632458-change…

𝐓𝐚𝐦𝐢𝐥 : https://www.pubad.gov.lk/…/701c8ff4446664c85a97711a0ee6…+3

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!