𝐀𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐞𝐫𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞𝐫𝐬 𝐢𝐧 𝐂𝐨𝐦𝐛𝐢𝐧𝐞𝐝 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 – 𝟐𝟎𝟐𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟐

ඒකාබද්ධ සේවයේ නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2021/2022

இணைந்த சேவை உத்தியோகத்தர்களின் வருடாந்த இடமாற்றம் – 2021/2022

දිගු / 𝐋𝐢𝐧𝐤𝐬 / இணைப்புகள் :

𝐒𝐢𝐧𝐡𝐚𝐥𝐚 : https://www.pubad.gov.lk/web/images/latest_document/transfer/2022/1647334084-combined-services-annual-transfers-notice-11-03-2022-s.pdf

𝐓𝐚𝐦𝐢𝐥 : https://www.pubad.gov.lk/web/images/latest_document/transfer/2022/e92017d4e7b67e605330e45dba954368-combined-services-annual-transfers-notice-11-03-2022-t.pdf

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!