ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල ඉතා ඉක්මනින්

2021 ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල ඉතා ඉක්මනින් ලබාදීමට කටයුතු කරන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් එල්.එම්.ඩී ධර්මසේන මහතා පවසා සිටියේ එම විභායේ උත්තර පත්තර ඇගයීම කටයුතු මේවන විට අවසාන අදියරයේ පවතින බවය.

එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් එල්.එම්.ඩී ධර්මසේන මහතා,

“ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල ඉතා ඉක්මනින් ලබාදීමට කටයුතු කරනවා. දැන් අවසාන අදියරයේ පැවතෙන්නේ. දෙමාපියන්, දරුවන් බලාගෙන ඉන්නවා මේ ගැන. ඉතින් අම්මලා, තාත්තලා, පුතාලා, දුවලා ට කියන්න තියෙන්නේ අපි ඉතා ඉක්මනින් ඒ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සුදානම් කරමින් පවතිනවා.”

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!