රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ : 02/2022 – රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම යාමේ වයස අවුරුදු 65 දක්වා දීර්ඝ කිරීම

දිගු / 𝐋𝐢𝐧𝐤𝐬 / இணைப்புகள் : 

𝐒𝐢𝐧𝐡𝐚𝐥𝐚 

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!