බාහිර දේශක / උපදේශක සඳහා බාහිර සම්පත්දායකයින් ලියාපදිංචි කිරීම – 2022 අධ්‍යයන වර්ෂය

නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය අධ්‍යාපන, පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!