පවතින ගුරු හිඟතාව මගහරවා ගැනීමට ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධාරීන් හා ඩිප්ලෝමාධාරීන් බඳවාගැනීම – 2021

 1. වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේශ වීමට පෙර, මෙහි සඳහන් උපදෙස් සියල්ල හොඳින් කියවා අවබෝධ කරගත යුතුය.
 2. මෙම පත්වීම් ලබාදීම අංක 21/0658/340/013 හා 2021.04.19 දිනැති, අංක 21/2076/315/033-I හා 2021.12.13 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය හා අංක 1885/38 හා 2014.10.23 දිනැති කිරීම ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධානූකුලව සිදු කරනු ලැබේ. ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා ස්ථාන ගත කිරීම මාර්ගගත අයදුම්පත්‍ර මගින් ප්‍රදර්ශනය කරනු ලබන පුරප්පාඩු වලට අනුව පමණක් සිදු කරනු ලැබේ.
  1. ගුරු පත්වීම් ලබා දීමට යෝජිත කාණ්ඩ හා එම වැඩපිළිවෙල පහත පරිදි වේ.
   • උපාධිධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන – 2020 යටතේ බඳවාගනු ලැබූ සියලුම උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභීන්.
   • 2018 සහ 2019 වසරවලදී ක්‍රියාත්මක කළ “අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් හට රජයේ ආයතනවල පුහුණුවක් ලබා දීම”වැඩසටහන යටතේ උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභීන් ලෙස පුහුණුවට බඳවාගනු ලැබ 2020.01.01 සහ 2021.01.01 දින සිට සංවර්ධන නිලධාරී සේවයේ ස්ථිර පත්වීම් ලැබූ කාණ්ඩායම.
   • ඩිප්ලෝමාධාරීන් බඳවා ගනු ලබන විෂයයන් සඳහා ඉහත 2020,2019 හා 2018 කණ්ඩායම්වල ඩිප්ලෝමාධාරීන්.
  2. අයදුම්පත්‍ර ඉදිරිපත් කරනු ලබන අයදුම්කරුවන් සඳහා සාමාන්‍ය සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් පවත්වා ඔවුන් අංක 1885/38 හා 2014.10.23 දිනැති ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාවේ 7.2.4.4.1(1) වගන්තිය පරිදි බඳවා ගැනීමේ මුලික සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කර ඇත්ද යන්න පරීක්ෂා කරනු ලැබේ.
  3. ශ්‍රී ලංකා ගුරුසේවයේ තනතුරුවලට බඳවාගැනීමේදී “2020 උපාධිධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන” යටතේ බඳවාගත් අභ්‍යාසලාභීන්ගේ,2020.01.01 දින සිට සංවර්ධන නිලධාරී සේවයට බඳවා ගන්නා ලද නිලධාරීන්ගේ සහ 2021.01.01 දිනට සංවර්ධන නිලධාරී සේවයට බඳවා ගන්නා ලද සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ වයස 2019.12.31 දිනට අවුරුදු 35ට අඩු ලෙස සැලකිය යුතුය.
  4. අංක 1885/38 හා2014.10.23 දිනැති ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාවේ 7.2.4.4.(2) වගන්තිය පරිදි සාමාන්‍ය සම්මුඛ පරීක්ෂණයෙන් සුදුසුකම් ලබන අයඳුම්කරුවන් ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයට කැඳවනු ලැබේ.
  5. මෙම ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය අංක 1885/38 හා 2014.10.23 දිනැති ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාව පරිදි පවත්වනු ලැබේ.
  6. එක් එක් විෂයය සඳහා පවතින පුරප්පාඩු සඳහා පත්වීම් ලබාදීමේ දි ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයේ ලකුණු අනුපිළිවෙල අනුව පත්වීම් ලබා දෙනු ලැබේ.
  7. මෙසේ ලබා දෙනු ලබන පත්වීම තාවකාලික පත්වීමක් වන අතර පත්වීම් ලබන පාසලේ වසර 10 ක සේවා කාලයකට යටත්වේ.
  8. තාවකාලික පත්වීම් ලබා දී වසර 3 ක් ඇතුළත ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාවේ 7.2.4.1 අනුව ලිඛිත විභාගයක් පවත්වා ඉන් සමත්වන නිලධාරීන් සඳහා පමණක් නිත්‍ය පත්වීම් ලබා දෙනු ලැබේ.
  9. ඉහත විභාගය අසමත් වන අයඳුම්කරුවන් සඳහා වසරක් තුළ නැවත විභාගයක් පැවැත්වීම හෝ ඔවුන් පෙරළා පෙර සිටි තනතුරට පත් කිරීම හෝ උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභීන් සංවර්ධන නිලධාරීන් ලෙස අනුයුක්ත කිරීම හෝ විභාගය අසමත්වන ඩිප්ලෝමාධාරීන්ගේ සේවය අවසන් කිරීම සිදු කරනු ලබේ.
  10. එක් එක් විෂයය සඳහා සුදුසුකම්ලත් උපාධිධාරීන් ප්‍රමාණවත් සංඛ්‍යාවක් නොමැති නම් පමණක් ඩිප්ලෝමාධාරීන්ගෙන් පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.
  11. පවතින පාසල් පාදක ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා අයඳුම්කරුවන් තෝරා ගැනීමේදී එක් එක් අයඳුම්කරුවාගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සළකා විෂයානුබද්ධව පවතින පුරප්පාඩු සඳහා පමණක් බඳවා ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.
  12. එක් එක් විෂයය සඳහා අයඳුම් කිරීමේදී එම විෂයය තම උපාධියෙහි හෝ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවෙහි ප්‍රධාන විෂයක් වශයෙන් තිබීම අනිවාර්යය වේ.
 3. ඔබ බඳවා ගැනීමට අදාළ පළාතෙහි පළාත් පාසල්හි පවතින පුරප්පාඩු සඳහා ඔබට අයදුම් කළ හැකිය.
 4. ගුරු පත්වීම් ලබාදීම , ස්ථානගත කිරීම සිදුකරනු ලබන්නේ පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව හා ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයේ කුසලතා අනුපිළිවෙල අනුව පමණක් වන අතර පාසල් සඳහා මනාප ලකුණු කිරීම, ගුරු පත්වීමක් ලබා ගැනීම සඳහා සුදුසුකමක් සේ සලකනු නොලබන අතර ලකුණු කරනු ලබන පාසල් සඳහා අනුයුක්ත කිරීමේ අවසන් තීරණය ………………….. සතුවේ.
 5. යම් හෙයකින් ඔබ බඳවා ගන්නා ලද අවස්ථාවේ ස්ථීර පදිංචි පළාත මේ වන විට වෙනස් වී ඇත්නම්, හෝ වෙනස් කිරීමට අපේක්ෂා කරන්නේ නම් ,ඒ සඳහා හේතු සඳහන් කොට නව පළාත හා නව ලිපිනය දත්ත පද්ධතියට ඇතුලත් කළ යුතුය.
  1. කිසියම් උපාධිධාරීයෙකු, තමන්ගේ පදිංචියට අදාළ පළාතෙන් පරිබාහිර පළාතක පාසලකට ස්ථානගත වීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම්, පළමුවෙන් ඒ බව දත්තපාදයේ requests/ comments තීරුවේ සදහන් කර, ඔබගේ ඉල්ලීම ඊට අදාළ ලිපි ලේඛණ වල සහතික කල පිටපත් ද සමග ………………… විද්‍යුත් ලිපිනයට යොමු කරන්න.
  2. කෙසේ වුවද කරුණු අංක 1.4 හි පරිදි ඔබගේ පදිංචිය වෙනස්වීම මත නව ලිපිනයට අදාළව ඔබ ස්ථානගත කිරීමට තීරණය කලද, එසේ ස්ථානගත කිරීමේ දී අයදුම්කරනු ලබන පළාතෙහි වසර ………..කට වඩා ස්ථ්ර පදිංචි උපාධිධාරීන් සඳහා ප්‍රමුඛතාව හිමි වන අතර ඔවුන් පාසල් සඳහා ස්ථානගත කිරීමෙන් අනතුරුව ඉතිරිවන පුරප්පාඩු සඳහා පමණක් ඔබ ස්ථානගත කරනු ලැබේ. ඒ අනුව, එහිදි ඔබගේ කුසතලාව සලකා බැලීමට ද අවස්ථාවක් හිමි නොවේ.
 6. විදුහල්පතිවරුන් විසින් ලබා දෙනු ලබන පුරප්පාඩු ලිපි ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ
 7. මෙම පත්වීම් ………………………. විසින් ඔබ වෙත නිකුත් කරනු ඇත.
 8. පළාත් පාසල්වලට ස්ථානගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවසාන තීරණය ……………….. සතු වේ.
 9. නිරෝධායන නීතියකට යටත් කර තිබීම හෝ වෙනත් එවැනි හේතුවක් නිසාවෙන් නියමිත දිනට පෙර මෙම මාර්ගගත අයදුම්පත්‍රය සම්පූර්ණ කිරීමට අපොහොසත් වන අයවළුන් වහාම උපකාරක දුරකථන අංක (Help Desk) අමතා අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න.
 10. සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසී භාෂාවලින් පළකරන මෙම නිවේදනයේ භාෂා පාඨ අතර කිසියම් අනනුකූලතාවයක් පවතී නම්, එවැනි විටක සිංහල මාධ්‍ය නිවේදනය නිවැරදි සේ සලකා කටයුතු කරනු ලැබේ
 11. අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසන් දිනය ……………….. දින වේ.
 12. ඔබගේ විෂයයට සහ මාධ්‍යයට අදාළව පද්ධතියේ පවතින පළාත් පාසල් හි පුරප්පාඩු කලාප/පාසල් පාදකව සඳහන් කර ඇත.
 13. එම ගුරු පුරප්පාඩු අතුරින් තමන් කැමති කලාප/පාසල් 05 ක් තෝරා ගැනීමට ඔබට හැකියාව ඇත.
 14. ඔබ ස්ථාන ගත කිරීමේදි ඔබගේ එම මනාප අනුපිළිවෙල සලකා බලනු ලබන අතර යම් හෙයකින් මනාපය පළ කරන ලද කලාපය/පාසල් හි පුරප්පාඩු නොමැති වේ නම් ඔබ අනුයුක්ත කරනු ලබන කලාපය /පාසල තීරණය කිරීමේ බලය පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් සතුවේ.
 15. ඔබගේ විෂයයට සහ මාධ්‍යයට අදාළව පළාත තුළ පුරප්පාඩු නොමැතිනම් පාසල් තෝරා ගැනීමේ මෙනුවෙහි වෙනත් පළාතක් යන විකල්පය (Option) තෝරා පළාත් 03 ක් තමන් කැමති අනුපිළිවෙලින් 1,2,3 වශයෙන් තොරන්න
 16. ඔබගේ හැදුනුම්පත් අංකය (N.I.C.Number) ඔබගේ user name එක ලෙස භාවිතා කල යුතු අතර ලියාපදිංචිය සම්පූර්ණ වීම සඳහා ඔබ විසින් මුර පදයක්(password) ලබා දෙමින් නැවත login විය යුතුය.(login)වූ පසුව මුර පදය (password)වෙනස් කිරීමට ඉඩ ලබා දෙනු නොලැ‍බේ.
 17. ඔබගේ මුර පදය (password) සිහිතබා ගැනීම මඟින් ඇතුළත් කරන ලද තොරතුරු සංශෝධනය කිරීමට හැකියාවක් ඇත.
 18. අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසන් දිනය දක්වා තොරතුරු සංශෝධනය කිරීමට හැකියාව පවති.
 19. අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසන් දිනට පසුව කරනු ලබන ඉල්ලීම් භාරගනු නොලැබේ.
 20. මාර්ගගත අයදුම්පතේ පුද්ගලික තොරතුරු,අධ්‍යාපනික සුදුසුකම් හා අභිමත සේවා ස්ථානය තේරීම යන කොටස් ඔබ විසින් සම්පූර්ණ කළ යුතුය.
 21. එක් අයදුම්කරුවෙකුට එක් වරක් පමණක් ලියාපදිංචි වීම සඳහා අවස්ථාව හිමිවේ.
 22. නිවැරදි ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය ඇතුලත් කිරීමෙන් පමණක් ඔබට වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේශ වීමට (Login) වීමට අවස්ථාව හිමිවේ. එසේ දත්ත පද්ධතියට ඇතුල් වීමට නොහැකි අය අපගේ උපකාරක දුරකථන අංක (Help Desk) අමතන්න.
 23. පළමුව ඔබගේ හැදුනුම්පත් අංකය (N.I.C.Number) ඔබගේ user name එක ලෙස භාවිතා කල යුතුය.
 24. ඔබ දත්ත පද්ධතියට පූරණය වීමට ප්‍රථම ඔබගේ මව් භාෂාව තෝරාගන්න.
 25. අනතුරුව continue බොත්තම click කරන්න.
 26. ඉන්පසුව ඔබ විසින් මුර පදයක් (password) ලබා දිය යුතුය. ඔබ විසින් ලබා දෙනු ලබන මුර පදය (password) ඔස්සේ ඔබට ඔබගේ තේරීම සංශෝධනය කළ හැකිය.
 27. මුරපදය ලබාදීමට පෙර තොරතුරු කියවා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් පසු පමණක් අදාළ ස්ථානයේ ( ) සලකුණු යොදන්න.
 28. මුරපදය ලබාදීමෙන් පසු මුරපදය ලබා දීම සාර්ථකයි යනුවෙන් දිස්වනු ඇත.ඉදිරියට යන්න බොත්තම click කිරීමෙන් පසුව ඔබ නැවතත් මුල් පිටුව වෙන යොමුවනු ඇත. පෙර පරිදිම ඔබගේ හැඳුනුම්පත් අංකය සහ මවු භාෂාව ලබාදීමෙන් පසු ඔබගේ ලියාපදිංචි වූ මුර පදය (password) යොදා ප්‍රවේශ( login) වන්න.
 29. පසුව ඔබගේ පුද්ගලික තොරතුරු ,අධ්‍යාපනික තොරතුරු හා අභිමත සේවා ස්ථානය තේරීමේ තොරතුරු ඇතුළත් කළ යුතුය.
 30. ඔබගේ මනාප අනුපිළිවෙල මත පුරප්පාඩු නම් කිරීමට අවස්ථාව හිමිවේ. ඒ සඳහා පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා වන උපදෙස් බලන්න. ඉන්පසු තොරතුරු ඇතුලත් කරන්න.
 31. ඔබට තවදුරටත් මේ සම්බන්ධයෙන් ඉල්ලීමක් ඇත්නම්, මෙනුවෙහි requests/ comments තීරුවේ සඳහන් කරන්න.
 32. ඔබගේ ඇතුලත් කල තොරතුරු ඇතුලත් සාරාංශය පරීක්ෂා කර, ගැටලුවක් පවතී නම් උපකාර දුරකතන අංක මෙනුවෙහි ඇති අපගේ දුරකථන අංකයන් අමතන්න.
 33. ඹබගේ තේරීම නැවත සංශෝධනය කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔබට මෙහිදි නැවත පුද්ගලික තොරතුරු ,අධ්‍යාපනික තොරතුරු හා අභිමත සේවා ස්ථානය තේරීමේ තොරතුරු ඇතුළත් කළ හැකිය.
 34. ඔබගේ ඇතුලත් කල තොරතුරු ඇතුලත් සාරාංශය පරීක්ෂා කර, ගැටලුවක් පවතී නම් උපකාර දුරකතන අංක මෙනුවෙහි ඇති අපගේ දුරකථන අංකයන් අමතන්න.
 35. ඹබගේි තේරීම නැවත සංශෝධනය කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔබට මෙහිදි නැවත තොරතුරු ඇතුළත් කළ හැකිය.අනතුරුව Download Iconය Click කර PDF ගොනුවක් ලෙස භාගත කර ගන්න. එලෙස භාගත කරගත් PDF ගොනුව මුද්‍රණය කර, නිසිලෙස දත්ත සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්‍රය සාමදාන විනිශ්චයකාර‍යෙකු ලවා හා අදාළ ආයතන ප්‍රධානියා ලවා සහතික කරවාගෙන එහි පරිලෝකනය (Scan) කරන ලද අයදුම්පත්‍රයේ ඡායා පිටපතක් ………………… යන විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට …………….. දින හෝ ඊට පෙර යොමු කරන්න. (ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවීමෙන් වළකින්න)
 36. එම අයදුම්පතෙහි පරිලෝකනය (Scan) කරන ලද පිටපතක් ඔබ සතුව තබා ගැනීම ඔබට පසුවට වැදගත් වනු ඇත.
 37. යම් හෙයකින් ඔබ අයදුම්පත් කැඳවීමේ දිනයට පෙර අයදුම්පත සංශෝධනය කලේ නම් අවසන් වරට සංශෝධිත අයදුම්පතෙහි පරිලෝකනය (Scan) කරන ලද පිටපත පමණක් ඉහත විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට එවිය යුතුය.
 38. ඉහත 2.11හි කී මුද්‍රිත පිටපත අප වෙත ලැබීමෙන් පසු පමණක් ඉදිරි කටයුතු සිදුකරනු ලැබේ.
 39. අයඳුම්පත් කැඳවීමේ අවසන් දිනට පසුව කරන අයඳුම්පත්‍රයේ අඩංගු තොරතුරු සංශෝධන කිරීම සඳහා වන ඉල්ලීම් භාරගනු නොලැබේ.
Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!