උපාධිධාරි අභ්‍යාසලාභීන් ස්ථීර පදනමින් රාජ්‍ය සේවටය/ රාජ්‍ය පළාත් සේවටය පත්කිරීම

බස්නාහිර පළාත් සභා 04/01 දිනට ස්ථිර වීමට නියමිත සංවර්ධන නිලධාරීන්ට අදාල නිවේදනය

නිවේදනය බාගත කරන්න

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!