ඉ-ඉගැනුම් අන්තර්ගත නිර්මාණය සහ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා රජයේ අනුමත පාසල්හි සේවයේ නියුතු ගුරුභවතුන්ගෙන් සැදුම්ලත් ජාතික මට්ටමේ විෂයානුබද්ධ සම්පත් පුද්ගල සංචිතයක් ස්ථාපනය කිරීම

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!