தொலைக்கல்வி மற்றும் ஈ கற்றல் நடவடிக்கைகளுக்காக அரச பாடசாலைகளின் ஆசிரியர்களை பாடத்துறை சார்ந்த வளவாளர்களாக இணைத்து தேசிய மட்ட வளவாளர் தொகுதி ஒன்றை ஸ்தாபித்தல்

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!